ΣΚΟΠΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Το Γ.Ν. Κέρκυρας, που υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α΄), από τη δημοσίευση του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου φέρει την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ».
Έδρα του Νοσοκομείου είναι ο Δήμος Κερκυραίων του Ν. Κέρκυρας.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ο σκοπός του Νοσοκομείου είναι:

 1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της ΔΥΠΕ Ιονίων Νήσων, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΔΥΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 2. Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων..
 3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 4. Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης καιαξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν στο χώρο της υγείας στη ΔΥΠΕ Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος νοσηλευτικής, επιστημονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης.
 5. Εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
 6. Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους πουτίθενται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη ΔΥΠΕ Ιονίων Νήσων και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.
 7. Η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, που λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ν. 3329/2005.
 2. Ο Διοικητής.

ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ
Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε τριακόσιες είκοσι μία κλίνες (321) οργανικές κλίνες.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  1. Ιατρική,
  2. Νοσηλευτική,
  3. Διοικητική - Οικονομική,
  4. Τεχνική - Ξενοδοχειακή.
 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
  1. Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  1. Γραφείο Υποδοχής Ασθενών.

Οι Υπηρεσίες, το Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής και το Ειδικό Γραφείο Υποδοχής Ασθενών υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου.
Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
Κοντόκαλι Γουβιά, Τ.Κ.: 491 00, Κέρκυρα
+30 26613 60400, Fax +30 26610 46106
e-mail: manager@gnkerkyras.gr